wersja testowa serwisu

Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowłodzu. Jakie stanowisko jest wolne?

pexels-photo-842554

​Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje na zastępstwo asystenta rodziny, wymiar pracy – 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2024 r.

Wymagania niezbędne:
* obywatelstwo polskie,
* wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna bądź
* wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn.zm.) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
* wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, zakres programowy szkolenia , o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla asystenta rodziny ( Dz. U. z 2011r. Nr 272, poz. 1608),
* nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
* wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
* pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
* stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
* niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
* znajomość przepisów zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego, prawa pracy,
* znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
* biegła znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),
* nieposzlakowana opinia
* cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,
* umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
* samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
* prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zadania główne:
* opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
* opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz., planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
* udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
* udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
* wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin,
* motywowanie do udziału zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
* udzielanie wsparcia dzieciom, w tym podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa,
* prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
* dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
* monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
* sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
* współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
* wykonywanie innych zdań i poleceń przełożonych. 

Wymagane dokumenty:
a) życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
b)list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
c) kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy,
d) kopie dokumentów poświadczający posiadane wykształcenie,
e) kopie inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i referencje,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
g) oświadczenie o zgodzie na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.)
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodzinnego,
j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać do 10.12.2021 r. (w zamkniętych kopertach) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowłodzu lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „ Asystent rodziny" .

Inne informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 447101123.

Źródło: Gmina Inowłódz