wersja testowa serwisu

Granty dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

pieniadze3

Starosta Łódzki Wschodni – Andrzej Opala i Wicestarosta Łódzki Wschodni – Ewa Gładysz przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Barbary Ignatowskiej podpisali umowę z z-cą Dyrektora Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej – Panią Ewą Marciniak o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie Pomaga"nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wysokość grantu dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni wynosi kwotę 206 274,41 zł.

W ramach tej kwoty:

  • Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach otrzymał kwotę 44 444,00 zł.
  • Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze otrzymał kwotę 161 830,41 zł.

Otrzymane granty stanowią duże wsparcie dla naszych domów, których praca w okresie epidemii COVID-19 jest bardzo trudna, wymagająca wielu dodatkowych form wsparcia.

źródło: Starostwo Powiatowe Łódź Wschód